Struktura akcjonariatu


Akcjonariusz / Nazwa Firmy Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Bithell Holdings Limited* 65.691.802 65.691.802 78.42 78.42
Karswell Limited*** 2.493.765 2.493.765 2.98 2.98
Porozumienie Akcjonariuszy spółki Elektrim S.A.** 4.244.219 4.244.219 5.07 5.07
Pozostali akcjonariusze 11.340.511 11.340.511 13.53 13.53

***stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 27 lipca 2018 roku.

**stan akcji na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 grudnia 2017 roku

 * stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 3 kwietnia 2015 roku.