Najbliższe WZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 6 listopada 2019 roku - zwołane w związku z żądaniem akcjonariusza (art. 400 par. 1 Ksh).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A., zwołane na żądanie akcjonariusza reprezentującego łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadającego ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A., odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

______________________

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ W DNIU 6 LISTOPADA 2019 ROKU - pobierz

______________________


Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem  który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 6 listopada 2019 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 94,47% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 6 listopada 2019 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

______________________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:


1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ - pobierz

2. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

W związku z żądaniem akcjonariuszy z dnia 16 listopada 2019 roku reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A., Zarząd Elektrim S.A. przedstawia zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 listopada 2019 roku oraz projekt uchwały zgłoszony przez tych akcjonariuszy:

 

5. Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZ Elektrim S.A. - pobierz

6. Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariuszy - pobierz

7. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy w dniu 5 listopada 2019 roku do punktów 5, 9, 10, 11 i 12 porządku obrad NWZ - pobierz

 8. Załącznik do uchwały (punkt 11 porządku obrad NWZ) - pobierz

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 6 listopada 2019 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

 

_______________

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Elektrim S.A. przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku - pobierz

__________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem który uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,69% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

____________________

 

MATERIAŁY DLA AKCJONARIUSZY PO UWZGLĘDNIENIU WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY

W związku z wnioskiem akcjonariusza, spółki Bithell Holdings Limited, otrzymanym przez Elektrim S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku, złożonym w trybie art.  401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A., poniżej przedstawiamy rozszerzony i zmieniony porządek obrad ZWZ uwzględniający zmiany zgłoszone przez wnioskującego akcjonariusza:

- Ogłoszenie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

- Projekt uchwały zgłoszony wraz z wnioskiem o umieszczenie spraw w porządku obrad ZWZ - pobierz

__________________

W związku z wnioskiem akcjonariuszy, będących członkami Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim, otrzymanym przez Elektrim S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku, złożonym w trybie art.  401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki, dotyczącym rozszerzenia i zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A., poniżej przedstawiamy rozszerzony i zmieniony porządek obrad ZWZ uwzględniający zmiany zgłoszone przez wnioskujących akcjonariuszy:

- Ogłoszenie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - pobierz

- Projekt uchwały zgłoszony w dniu 25 czerwca 2019 roku przez akcjonariuszy będących członkami Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych - pobierz

 

Materiały dla Akcjonariuszy przygotowane przez Zarząd Spółki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

5. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok - pobierz

6. Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok – pobierz

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2018 roku - pobierz

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok – pobierz

9. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok - pobierz

10. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za 2018 rok – pobierz

11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2018 roku - pobierz

 

 

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

 

_______________

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 7 stycznia 2019 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 7 stycznia 2019 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Elektrim S.A. przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie

____________

 WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 7 STYCZNIA 2019 ROKU - pobierz

____________

 

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 7 stycznia 2019 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 93,85% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 7 stycznia 2019 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

____________

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

 

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 7 stycznia 2019 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

 

_______________

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa