23 Luty 2023

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Elektrim S.A.

Zarząd Spółki Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie („Elektrim”, „Spółka”) na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu  obowiązującym w okresie od 30 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. („Ustawa o Ofercie”), w związku z art. 27 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym informuje, że w dniu 23 lutego 2023 roku otrzymał zawiadomienia, zgodnie z art. 69 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie, od: i) STASALCO LTD, spółkę założoną zgodnie z prawem cypryjskim, posiadającą siedzibę w Limassol, Cypr, pod adresem: Krinou 3, THE OVAL, Floor 5, Flat/Office 503, 4103 Agios Athanasios, Limassol, Cypr, wpisaną do Rejestru Spółek Republiki Cypru pod numerem HE 372875 („Stasalco”) o bezpośrednim nabyciu akcji Spółki w dniu 22.02.2023 r., ii) Karswell Limited, spółkę założoną zgodnie z prawem cypryjskim, posiadającą siedzibę w Limassol, Cypr, pod adresem: Krinou 3, THE OVAL, Floor 5, Flat/Office 503, 4103 Agios Athanasios, Limassol, Cypr, wpisaną do Rejestru Spółek Republiki Cypru pod numerem HE 229808 („Karswell”) o zbyciu akcji Spółki w dniu 22.02.2023 r., oraz iii) Bithell Holdings Limited, spółkę założoną zgodnie z prawem cypryjskim, posiadającą siedzibę w Limassol, Cypr, pod adresem: Krinou 3, THE OVAL, Floor 5, Flat/Office 503, 4103 Agios Athanasios, Limassol, Cypr,  wpisaną do Rejestru Spółek Republiki Cypru pod numerem HE 212923 („Bithell”), o zbyciu akcji Spółki w dniu 22.02.2023 r.,

W dniu 22 lutego 2023 roku  Stasalco bezpośrednio nabył łącznie 71.219.964 (siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Elektrim, stanowiące 85,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 71.219.964 (siedemdziesięciu jeden milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 85,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Nabycie Akcji”). Przed Nabyciem Akcji Stasalco nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki i nie był akcjonariuszem Spółki. Przed Nabyciem Akcji Stasalco posiadał pośrednio – poprzez spółkę Bithell Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr – 65.691.802 (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwie) akcje Spółki reprezentujące łącznie 78,42% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 65.691.802 (sześćdziesięciu pięciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 78,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Nabycia Akcji Stasalco stał się akcjonariuszem Spółki i posiada aktualnie bezpośrednio 71.219.964 (siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Elektrim, stanowiące 85,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 71.219.964 (siedemdziesięciu jeden milionów dwustu dziewiętnastu tysięcy dziewięciuset sześćdziesięciu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 85,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Stasalco poinformował, że

(i) nie istnieją podmioty zależne od Stasalco posiadające akcje Spółki;

(ii) Stasalco nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

(iii) Stasalco nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniony lub zobowiązany do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie; oraz

(iv) Stasalco nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.

W związku z tym, że Stasalco nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie, łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki bezpośrednio przysługujących Stasalco wynosi 71.219.964 (siedemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosy, reprezentujące 85,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 22 lutego 2023 roku Karswell zawarł transakcję zbycia wszystkich posiadanych  przez Karswell akcji Elektrim tj. 4.811.317 (czterech milionów ośmiuset jedenastu tysięcy trzystu siedemnastu) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Elektrim, stanowiących 5,74% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.811.317 (czterech milionów ośmiuset jedenastu tysięcy trzystu siedemnastu)  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 5,74%  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Zbycie Akcji I”). W wyniku Zbycia Akcji I Karswell nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki i utracił przymiot akcjonariusza Spółki.

Ponadto, Karswell poinformował, że:

(i) nie istnieją podmioty zależne od Karswell posiadające akcje Spółki;

(ii) Karswell nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

(iii) Karswell nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniony lub zobowiązany do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie; oraz

(iv) Karswell nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.

W związku z tym, że Karswell nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie, Karswell nie przysługuje żaden głos na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 22 lutego 2023 roku  Bithell zawarł transakcję zbycia wszystkich posiadanych  przez Bithell akcji Elektrim tj. 65.691.802 (sześćdziesięciu pięciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dwóch) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Elektrim, stanowiących 78,42% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 65.691.802 (sześćdziesięciu pięciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 78,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Zbycie Akcji II”). W wyniku Zbycia Akcji II Bithell nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki i utracił przymiot akcjonariusza Spółki.

Ponadto, Bithell poinformował, że:

(i)  nie istnieją podmioty zależne od Bithell posiadające akcje Spółki;

(ii)  Bithell nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

(iii) Bithell nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniony lub zobowiązany do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie; oraz

(iv) Bithell nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie.

W związku z tym, że Bithell nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie, Bithell nie przysługuje żaden głos na walnym zgromadzeniu Spółki.

Strona www.elektrim.pl wykorzystuje pliki cookies (pol.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Elektrim SA wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów.

Zamknij