Dokumenty organizacyjne Spółki

STATUT ELEKTRIM S.A. - tekst jednolity
KRS - ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW - data dokonania wpisu: 25 lipca 2022 roku
REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU ELEKTRIM S.A. PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - treść Regulaminu uchwalona przez Radę Nadzorczą
NIP - decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego