Dokumenty organizacyjne Spółki

KRS - ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW - Data dokonania wpisu: 2 lipca 2021 roku
REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU ELEKTRIM S.A. PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - treść Regulaminu uchwalona przez Radę Nadzorczą
STATUT ELEKTRIM S.A. - tekst jednolity
NIP - decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego