Dokumenty organizacyjne Spółki

REGULAMIN UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU ELEKTRIM S.A. PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - treść Regulaminu uchwalona przez Radę Nadzorczą
KRS - ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW - data dokonania wpisu: 01.07.2019r.
STATUT ELEKTRIM S.A. - tekst jednolity
NIP - decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego