Najbliższe WZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 15.00 w  przy ul. Łubinowej 4a w Warszawie (03-878)

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku - pobierz

_________________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z  2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że  Akcjonariuszem który uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku i który posiadał co najmniej 5% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka Bithell Holdings Limited, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 95,29% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

_________________

TRANSMISJA OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  W DNIU 30 CZERWCA 2020 ROKU - TUTAJ

 

Materiały dla Akcjonariuszy przygotowane przez Zarząd Spółki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - pobierz

2. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - pobierz

3. Projekty uchwał - pobierz

4. Załącznik do projektu uchwały nr 17 - pobierz

5. Załącznik do projektu uchwały nr 18 - pobierz

6. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

7. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok - pobierz

8. Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok – pobierz

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2019 roku - pobierz

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok – pobierz

11. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok - pobierz

12. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za 2019 rok – pobierz

13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2019 roku - pobierz

14. Formularz instrukcji do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - pobierz

15. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

 

 

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

______________

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 22 kwietnia 2020 roku - zwołane w związku z żądaniem akcjonariusza (art. 400 par. 1 Ksh).

Informacja o konieczności odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.

 

Zarząd Elektrim Spółka Akcyjna („Elektrim”, „Spółka”) informuje, że został zmuszony do odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim zwołanego na dzień 22 kwietnia 2020 roku w wyniku interwencji Policji.

Ponadto, akcjonariusze Elektrim  w zdecydowanej większości nie skorzystali ze stworzonej przez Spółkę możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd zapewnił odbycie zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

_____________

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A., zwołane na żądanie akcjonariusza reprezentującego łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadającego ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A., odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

TRANSMISJA Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  W DNIU 22 KWIETNIA 2020 ROKU - TUTAJ

_____________

Zarząd Elektrim Spółka Akcyjna („Elektrim”) informuje, że w związku ze stanem epidemii  ogłoszonym przez Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 406§1 Ksh w związku art. 98 ust. 2 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568) podjął decyzję o umożliwieniu akcjonariuszom Elektrim udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Elektrim w Warszawie, przy ul. Pańskiej 77/79, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym, Zarząd Elektrim postanowił odpowiednio zmienić treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Ogłoszenie”) opublikowanego w dniu 19 marca 2020 roku raportem bieżącym nr 1/2020 i zamieszczonego na stronie internetowej Elektrim oraz załączyć do Ogłoszenia Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Elektrim S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”).

1. Zmieniona treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ - pobierz

2. Treść Regulaminu - pobierz

______________

 

 

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ - pobierz

2. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza - pobierz

3. Załącznik do projektu uchwały nr 6 zgłoszony przez akcjonariusza - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 22 kwietnia 2020 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

 

_______________

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa