Najbliższe WZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 26 stycznia 2024 roku - zwołane w związku z żądaniem akcjonariusza (art. 400 par. 1 i 2 Ksh)

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. art. 400 § 1 i 2, art. 4021 art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 stycznia 2024 roku na godz. 11.00 przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

 

 

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 26 STYCZNIA 2024 ROKU - pobierz

 

 

________________________________________

 

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszem który uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 26.01.2024 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka STASALCO LTD z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 71 450 393 głosy, co stanowiło 99,14% liczby głosów na NWZ Elektrim S.A. w dniu 26.01.2024 roku oraz 85,29% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

 _________________________________________

 

 

 

TRANSMISJA OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTRIM S.A. W DNIU 26 STYCZNIA 2024 ROKU - TUTAJ

 

Materiały dla Akcjonariuszy:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - pobierz

2. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza - pobierz

3. Wzór pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór formularza instrukcji dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 26 stycznia 2024 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

______________

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa