Najbliższe WZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie (00-834)

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2023 ROKU - pobierz

 

 

________________________

 

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszem który uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku i który posiadał co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki była spółka STASALCO LTD z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 71 228 034 głosy, co stanowiło 99,64% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku oraz 85,03% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

_______________________

 

TRANSMISJA OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 CZERWCA 2023 ROKU - TUTAJ

 

Materiały dla Akcjonariuszy przygotowane przez Zarząd Spółki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Wzór pełnomocnictwa -pobierz

4. Wzór formularza instrukcji dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

6. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok  - pobierz

7. Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok  - pobierz

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2022 roku - pobierz

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok - pobierz

10. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok - pobierz

11. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za 2022 rok - pobierz

12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2022 roku  - pobierz

 

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 30 czerwca 2023 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

______________

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa