Najbliższe WZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 22 kwietnia 2020 roku - zwołane w związku z żądaniem akcjonariusza (art. 400 par. 1 Ksh).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A., zwołane na żądanie akcjonariusza reprezentującego łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadającego ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A., odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79, 00-834 Warszawa.

 

1. Ogłoszenie w sprawie zwołania NWZ - pobierz

2. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza - pobierz

3. Załącznik do projektu uchwały nr 6 zgłoszony przez akcjonariusza - pobierz

3. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

4. Wzór instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - pobierz

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ Elektrim S.A. na dzień 22 kwietnia 2020 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

 

_______________

Adres do korespondencji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa