Najbliższe WZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. - 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie (00-834)

 

WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWZ ELEKTRIM S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU - pobierz

______________

Zarząd Elektrim S.A. („Spółka”)  informuje w trybie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2005r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że Akcjonariuszami którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku i którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Spółki byli:

  1. spółka Bithell Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 65.691.802 głosy, co stanowiło 90,68% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku oraz 78,42% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  2. spółka Karswell Limited z siedzibą na Cyprze, której przysługiwało 4.811.317 głosów, co stanowiło 6,64% liczby głosów na ZWZ Elektrim S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku oraz 5,74% ogólnej liczby głosów w Spółce.

______________

TRANSMISJA OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU - TUTAJ

 

 

Materiały dla Akcjonariuszy przygotowane przez Zarząd Spółki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - pobierz

2. Projekty uchwał - pobierz

3. Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr 21 ZWZ - pobierz

4. Wzór formularza pełnomocnictwa - pobierz

5. Formularz instrukcji do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - pobierz

6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

7. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok - pobierz

8. Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok – pobierz

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2021 roku - pobierz

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok – pobierz

11. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok - pobierz

12. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za 2021 rok – pobierz

13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2021 roku - pobierz

 

______________

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Elektrim S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku:

Ogólna liczba akcji w Spółce: 83.770.297

Ogólna liczba głosów z akcji: 83.770.297

______________

Adres do korespondencji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

wza@elektrim.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza)
Elektrim Spółka Akcyjna 
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa