Struktura akcjonariatu


Akcjonariusz / Nazwa Firmy Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Bithell Holdings Limited* 65.691.802 65.691.802 78.42 78.42
Karswell Limited*** 4.811.317 4.811.317 5.74 5.74
Porozumienie Akcjonariuszy spółki Elektrim S.A.** 4.244.219 4.244.219 5.07 5.07
Pozostali akcjonariusze 9.022.959 9.022.959 10.76 10.76

***stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 22 stycznia 2021 roku.

**stan akcji na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 14 grudnia 2017 roku

 * stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 3 kwietnia 2015 roku.