Historia

 

Elektrim to jedno z najstarszych przedsiębiorstw handlu zagranicznego w Polsce. Powstał w dniu 16 listopada 1945 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego dla Elektrotechniki „Elektrim". Założycielami Elektrimu były następujące przedsiębiorstwa:

 

 • Okręgowe Zjednoczenie Energetyczne Zagłębia Węglowego w Katowicach,
 • Okręgowe Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Poznańskiego w Poznaniu,
 • Okręgowe Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Łódzkiego w Łodzi,
 • Okręgowe Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Pomorskiego w Gdańsku,
 • Okręgowe Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Mazowieckiego w Płocku,
 • Państwowy Tymczasowy Zarząd Zakładów Energetycznych Okręgu Warszawskiego „ZEOW" w Warszawie,
 • Zjednoczenie Przemysłu Aparatów Elektrycznych w Łodzi,
 • Zjednoczenie Przemysłu Kabli i Przewodów w Katowicach,
 • Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Elektrycznych w Katowicach,
 • Centrala Surowców Hutniczych w Katowicach,
 • Centrala Zbytu Materiałów Elektrotechnicznych w Warszawie,
 • Państwowe Zakłady Tele i Radiotechniczne w Warszawie.

 

W skład pierwszego Zarządu reprezentującego Elektrim zostali wybrani Inżynier Roman Pacewicz jako Naczelny Dyrektor, Inżynier Stefan Knothe oraz Inżynier Leon Biernacki. Pierwotna działalność spółki polegała na imporcie wszelakich wyrobów i sprzętów  niezbędnych do odbudowy zniszczonej przez wojnę Polski, zwłaszcza do odbudowy i rozwoju potencjału energetycznego kraju. Z biegiem lat Elektrim zajął się również exportem polskich wyrobów za granicę. 

 

Przekształcenia w końcu lat 80-tych, w tym zniesienie monopolu przedsiębiorstw handlu zagranicznego w zakresie eksportu i importu w ściśle określonych dziedzinach, wymogły na Elektrimie konieczność dostosowania się do sytuacji rynkowej. W dniu 14 września 1990 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki zadecydowało o przekształceniu Elektrimu w spółkę akcyjną. 5 października 1990 roku spółka została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, a właścicielem wszystkich akcji stał się Skarb Państwa.

 

Na podstawie decyzji Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 25 września 1991 roku rozpoczęto proces prywatyzacji Elektrimu. Elektrim był pierwszym przedsiębiorstwem handlu zagranicznego prywatyzowanym w warunkach istnienia giełdy i rynku papierów wartościowych. W ofercie publicznej Elektrimu znalazło się 59% kapitału akcyjnego spółki, którego sprzedaż rozpoczęto 16 grudnia 1991 roku. Od 1994 roku Elektrim działa pod nazwą Elektrim Spółka Akcyjna.

 

W latach 90-tych Elektrim aktywnie uczestniczył w procesach prywatyzacyjnych. W efekcie Grupa Kapitałowa Elektrim liczyła ponad 140 spółek z różnych branż, między innymi:  energetycznej, silników elektrycznych, telekomunikacyjnej i kablowej. Elektrim stał się jedną z największych spółek w Europie Środkowej i Wschodniej, notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych.

 

W 1999 roku, uwzględniając światowe trendy, Zarząd wyznaczył nową strategię rozwoju spółki opartą przede wszystkim na sektorze  telekomunikacyjnym i internetowym. Działalność w tych branżach stała się dla Elektrimu priorytetem, choć w Grupie pozostały również aktywna energetyczne, takie jak Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin" SA czy Rafako SA. Błędy w zarządzaniu holdingiem, liczne zmiany w  strukturach zarządzania, jak również nadmierne, kapitałochłonne inwestycje wywołały wieloletni kryzys, którego skutki  odczuwalne są do dziś.

 

W dniu 9 sierpnia 2007 roku Zarząd Elektrim SA, kierując się koniecznością sprawiedliwego zaspokojenia wierzycieli, złożył w Sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu. 21 sierpnia 2007 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrim SA z możliwością zawarcia układu. Od  dnia 21 stycznia 2008 r. akcje Elektrim SA są wykluczone z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

 

Po ponad 3- latach, w dniu 17 grudnia 2010 roku, wskutek wniosków wierzycieli, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Elektrim SA, postanowił o umorzeniu  postępowania upadłościowego spółki.  W dniu 10 stycznia 2011 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych stwierdził, że orzeczenie o umorzeniu postępowania upadłościowego Elektrim SA z dnia 17 grudnia 2010 roku jest prawomocne. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowego została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Obecnie sytuacja Elektrimu stabilizuje się, a Zarząd Spółki, którego głównym celem jest rozwój Grupy Elektrim w branży energetycznej i nieruchomości, dokłada starań, aby przywrócić Elektrimowi dawną świetność i zaufanie akcjonariuszy.